FANDOM


Wat Voel Ik Nou Toch is the Dutch song of What Is This Feeling?. The translates to "What am I feeling now".

LyricsEdit

"- "Galinda (gesproken) :" Beslommeringen, darlingest en Momsie Popsical ...

"- "Elphaba (gesproken) :" Mijn lieve vader ...

"- "Beide:" Er is enige verwarring over pensions hier in Shiz.

"- "Elphaba:" Maar IK zorg voor Nessa.

"- "Galinda:" Maar IK kom boven.

"- "Beide:" IK weet hoe je wilt me toe te reageren, ja. Er was enige verwarring bestaat voor u zie my roomate is ...

"- "Galinda:" Een ongewoon en buitengewoon merkwaardig en totaal onmogelijk te beschrijven ...

"- "Elphaba:" Blonde.

"- "Galinda:" Wat is dat gevoel, zo plotseling, en nieuwe?

"- "Elphaba:" IK voelde dat het moment dat ik die ogen op u.

"- "Galinda:" Mijn pols is overhaast te werk.

"- "Elphaba:" Mijn hoofd is reeling

"- "Galinda:" mijn gezicht spoelen.

"- "Beide:" Wat is dat gevoel? Verwijderd, ondanks heftig als een vlam, heeft hij een naam? Ja. Zwoer! Onverbloemde afkeer!

"- "Galinda:" voor uw gezicht,

"- "Elphaba:" Uw stem,

"- "Galinda:" Uw kleding!

"- "Beide:" Laten we maar zeggen - ik heb er echt alles! Elke kleine trait echter klein, maakt mij heel concreet beginnen te kruipen met een eenvoudig zinnetje zwoer! Er is een vreemd iets extreems.

In deze totale detestation Het is zo zuiver, zo sterk! Al moet ik wel toegeven dat het kwam snel, toch geloof ik dat het kan. En IK zwoer, zwoer je mijn hele leven lang.

"- "Shiz Studenten:" Geachte Galinda, u bent gewoon te goed! Hoe sta jij, ik denk niet dat IK DAT kon. She's a terror, She's a tartares, We doen niet aan een vooroordeel maar Galinda, je bent een martelaar!

"- "Galinda:" Nou, deze dingen worden verzonden om te proberen ons ...

"- "Shiz Studenten:" Slechte Galinda, gedwongen te wonen met iemand die zó disgusticified, We willen gewoon vertellen, we zijn allemaal bij je! Wij delen uw

"- "Beide (Shiz Studenten) :" Wat is dit gevoel (afkeer) Zo plotseling en nieuwe? (Onverbloemde afkeer) IK voelde dat het moment (Voor haar gezicht, haar stem) IK die ogen op u. (Haar kleren) Mijn pols is haast, (laten we zeggen) Mijn hoofd is gekelderd. (We hebben er echt alle) Oh, wat is dit gevoel?! (Elke kleine trait, maar kleine) heeft hij een naam? (Maakt ons zeer vruchtvlees) Ja, (Begin Pas te kruipen) Ahhh (Ahhh)

afkeer (afkeer) Er hangt een vreemde opwinding (afkeer) In deze totale detestation (afkeer) Het is zo zuiver, zo sterk! (Sterke)

"- "Beide:" Maar ik moet toegeven, hij kwam snel, nog steeds BEN IK van mening dat het kan!

"- "Beide (Shiz Studenten) :" En IK zwoer (afkeer) Voor eeuwig, afkeer, (afkeer) Echt diep, zwoer u, (afkeer) mijn hele leven lang! (Zwoer, onvervalste zwoer!)

"- "Elphaba:" BOO!

"- "Galinda:" Kijk!

Lyrics in English Edit

"- "Galinda (spoken) :" Worries, darlingest and Momsie Popsical ...

"- "Elphaba (spoken) :" My dear father ...

"- "Beide:" There is some confusion about pensions here at Shiz.

"- "Elphaba:" But I care for Nessa.

"- "Galinda:" But I come upstairs.

"- "Beide:" I know how you want to respond to me, yes. There was some confusion as you see my roomate is ...

"- "Galinda:" An unusual and extremely odd and totally impossible to describe ...

"- "Elphaba:" Blonde.

"- "Galinda:" What is that feeling, so sudden and new?

"- "Elphaba:" I felt the moment I laid eyes on you.

"- "Galinda:" My wrist is hastily.

"- "Elphaba:" My head is reeling

"- "Galinda:" wash my face.

"- "Beide:" What is that feeling? Removed, despite intense as a flame, it has a name? Yes. Swore! Undisguised disgust!

"- "Galinda:" For your face,

"- "Elphaba:" Your voice,

"- "Galinda:" Your clothes!

"- "Beide:" Let's just say - I really hate everything! However, every little trait small, makes me start to creep very concretely with a simple sentence swore! There is a strange something extreme.

In this total detestation It is so pure, so strong! Although I must admit that it came quickly, I still believe that it can. And I swore, swore you my whole life.

"- "Shiz Studenten:" Dear Galinda, you're just too good! How do you feel, I do not think I could. She's a terror, She's a tartar, We do not prejudice but Galinda, you are a martyr!

"- "Galinda:" Well, these things are sent to try us ...

"- "Shiz Studenten:" Poor Galinda, forced to live with someone so disgusticified, We just want to tell you, we are all with you! We share your

"- "Beide (Shiz Studenten) :" What is this feeling (aversion) So sudden and new? (Undisguised disgust) I felt that the time (for her face, her voice) I laid eyes on you. (Her clothes) My wrist is in a hurry, (say) My head has plummeted. (We really all) Oh, what is this feeling ?! (Every little trait, however small) it has a name? (Makes us very flesh) Yes (Initial only crawl) Ahhh (ahhh)

Aversion (dislike) There's a strange excitement (aversion) In this total detestation (aversion) It is so pure, so strong! (Strong)

"- "Beide:" But I must admit, it came quickly, I am still of the opinion that it can!

"- "Beide (Shiz Studenten) :" And I swore (aversion) Forever, aversion (dislike) Really deep, you swore, (aversion) my whole life! (Swore, unadulterated swore!)

"- "Elphaba:" BOO!

"- "Galinda:" Look!

VideosEdit

Wat voel ik nou toch ? Wicked03:44

Wat voel ik nou toch ? Wicked

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.