FANDOM


Willemijn-Verkaik-ich-lach-om-zwaartekracht

Willemijn Verkaik performing "Ik Lach on Zwaartekracht" live at the Uitmarkt.

Ik lach om zwaartekract is the Dutch song of Defying Gravity. The title translates to "I Laugh at Gravity"

LyricsEdit

Glinda:
Elphie hoor nou wacht, waar ga je heen. Elphie!

Elphaba:
Hoger kunnen we niet, Dit moet de vliering zijn

Glinda:
Elphaba luister nou.

Elphaba:
De bewakers komen eraan, we moeten de deur barikaderen.

Glinda:
Wat?

Elphaba:
Dit dan maar.

Glinda:
Elphie, kon jij niet een keer je gemak houden 
Maar nee hoor, dat jij weer als een gek tekeer gaat

Ben je gelukkig
Heb je het voor mekaar
Of zijn er hier en daar nog kansen te verklallen
Pretjes te vergallen

Elphaba:
Ben jij gelukkig
Bravo, geniet ervan
Zoals jij slijmen kan
Al stinkt het wel een pietsie.
De krachten der ambitie.

Beiden
Ben je gelukkig? Nou, ik ben blij.
Da's dan een raadsel voor mij.

Madame Akaber
Burgers van Oz.
Er is een vijand die gevonden en ingerekend moet worden
Hecht geen geloof aan de beweringen.
Ze is kwaadaardig.
En verantwoordelijk voor de verminking van die arme ontschuldige aapjes.
Haar groene huid is maar de buitenkantigheid van haar zieke geest.
Dit misbaksel.
Dit wangedrocht.
Deze boze heks.

Glinda:
Niet bang zijn

Elphaba:
Ik ben niet bang.
De tovernaar die moet bang zijn, voor mij.

Glinda:
Elphaba luister nou.
Zeg nou gewoon dat het je spijt.
Voordat het te laat is.
Je kunt nog altijd bij hem blijven.
Aan de tovernaar zijn zij.
Wat je je hele leven wilde.

Elphaba:
Weet ik. Maar ik wil het niet meer.
Nee, ik kan het niet meer.
Het is voorbij.

Ik heb een deur gesloten.
Ik heb iets weggedaan.
Kan niet meer lopen langs dat pad dat alle anderen gaan.
Ik ga langs nieuwe wegen.
En blijf ik een vreemdeling.
Heb ik altijd mezelf nog.
Ogen dicht, ik spring.

Ik grijp de macht.
Ik lach om zwaartekracht.
Genoeg gewacht.
Ik lach om zwaartekracht.
En niemand houdt mij hier.

Glinda:
Eigenwijs was je altijd.
Maar nu ben je niet meer bereikbaar.

(Elphaba)
Nooit meer een grens aanvaarden.
Omdat die grens daar is.
En vastberaden zijn.
Want nooit geschoten, altijd mis.
Ik was heel mijn leven eenzaam.
Uit angst voor de eenzaamheid.
Ik zie dat nu.
En het was zonde van mijn tijd.

Dit is mijn dag.
Ik lach om zwaartekracht.
Ik wil, ik mag.
Ik lach om zwaartekracht.
En niemand houdt mij hier.

Bewaker
Open de deur.
In naam van onze koninklijke Oz-heid.

Elphaba
Ahben Tahkay Ah Tum Entay Ditum Entayah (repeated)

'Glinda
Alsjeblieft.
Nee, stop.
Daar is alle ellende mee begonnen.
Met die rottige levitatie spreuk.
STOP!

Nou, waar blijven je vleugels.
Misschien ben jij toch niet zo machtig als je denkt.
Oz bewaar me.

Elphaba
Glinda, zei ik het niet.
Heb ik het niet gezegd.

Bewaker
Intrappen!
haal een stormram.

Elphaba
Vlug, opstappen.

Glinda
Wat?

Elphaba
Glinda, ga mee.
Denk eens in wat we kunnen doen.
Wij samen.

Geen grenzen meer.
Er zijn voor ons geen grenzen meer.
Wij samen zijn het allerbest team dat er bestaat, Glinda.
Hand in hand ten strijde.

Glinda
Twee bevrijdde meiden.

Beiden
Onderweg van droom naar daad.
Dus grijp de macht.
En lach om zwaartekracht.
Genoeg gewacht.
Dus lach om zwaartekracht.
En niemand houdt on hier.

Elphaba:'
En, ga je mee.

Glinda:
Oh, Elphie. Je beeft helemaal.
Hier kijk.
Doe dit om.

Ben je gelukkig?
Dit is toch wat je wou?

Elphaba:
Oh, ja
En ik hoop ook voor jou.
Dat alles uit mag komen.
Je wensen en je dromen.

Beiden:
Ik geef ja alle vriendschap mee.
Wees maar gelukkig, voor twee.

Bewaker
Daar is ze.
Laat haar niet ontsnappen.

Glinda
Nee, laat me los.
Blijf van me af.
Laat me los!.

Elphaba
Nee, zij is het niet.
Mij moet je hebben.
MIJ!

Dus als je mij wilt vinden.
Kijk dan maar naar de lucht.
Zoals ik pas geleerd heb.
Toveren is de allerhoogste vlucht.
En ook al vlieg ik solo.
Ik vlieg tenminste vrij.

Geef alle anderen deze boodschap namens mij.
Dit is mijn dag.
Ik lach om zwaartekracht.
Genoeg gewacht.
Ik lach om zwaartekracht.
En niemand haalt mij ooit nog neer.
Nee, niemand die mij pakken kan.
Geen tovernaar, geen vrouw, geen man.
Nee, jullie zien mij hier nooit meer!.

Glinda
Wees maar gelukkig.

Bewakers, inwoners
Het is een heks.
Daar gaat ze.
Grijp haar.

Elphaba
Nee, nooit meer.

Bewakers, inwoners
Niemand huilt om heksen.
Dus wie haalt haar ooit nog.

Elphaba
Oh ah ah ah ah!

Bewakers, inwoners
Neer.

TranslationEdit

Glinda:
Elphie hear well wait, where are you going. Elphie!

Elphaba:
Higher we can not, this must be the loft

Glinda:
Elphaba listen.

Elphaba:
The guards are coming, we have to barricade the door.

Glinda:
What?

Elphaba:
This then.

Glinda:
Elphie, you did not once hold your convenience 
But no, that you again like crazy rages

Are you happy
Do you have it done
Or are there to explain here and there still opportunities
Gather frolics

Elphaba:
Are you happy
Bravo, enjoy it
As you can suck
All stinks called a weenie
The forces of ambition.

Beiden
Are you happy? Well, I'm happy.
That's a mystery to me.

Madame Akaber
Citizens of Oz.
There is an enemy that must be found and arrested
Do not believe the allegations.
She is evil.
And responsible for the mayhem that rich innocent monkeys.
Her green skin but amuse her sick mind.
This monstrosity.
This monstrosity.
This wicked witch.

Glinda:
Do not be afraid

Elphaba:
I'm not afraid.
The magician who must be afraid for me.

Glinda:
Elphaba listen.
Just tell me just that you're sorry.
Before it's too late.
You can still stay with him.
The magic at his side.
What you wanted your whole life.

Elphaba:
I know. But I do not want it anymore.
No, I can not remember.
It is over.

I closed a door.
I have something discarded.
Can not walk along the path that everyone else go.
I'm going along new paths.
And I remain a stranger.
I'm always myself.
Eyes closed, I jump.

I grab power.
I laugh about gravity.
Enough waiting.
I laugh about gravity.
And nobody loves me here.

Glinda:
You were always cocky.
But now you are no longer accessible.

Elphaba:
Never accept a boundary.
Because the border's there.
And his determination.
Because never shot, always wrong.
I was all my life alone.
Fearing loneliness.
I see that now.
And it was a waste of my time.

This is my day.
I laugh about gravity.
I want, I can.
I laugh about gravity.
And nobody loves me here.

Bewaker:
Open the door.
In the name of our royal of Oz.

Elphaba:
Ahben Tahkay Ah Tum Entay Ditum Entayah (repeated)

Glinda:
Please.
No, stop.
There is all the misery started.
With those pesky levitation spells.
STOP!

Well, where are your wings.
Perhaps you are still not as powerful as you think.
Oz save me.

Elphaba:
Glinda, I did not say it.
I did not say it.

Bewaker:
Depressing!
take a battering ram.

Elphaba:
Quick, get on.

Glinda:
What?

Elphaba:
Glinda, go with it.
Imagine what we can do.
We're together.

No limits.
There are no limits for us.
Together we have the very best team that exists, Glinda.
Hand in hand battle.

Glinda:
Two rescued girls.

Beiden:
On the way from dream to reality.
So grab power.
And laugh at gravity.
Enough waiting.
So laugh at gravity.
And nobody likes on here.

Elphaba:
And, you go along.

Glinda:
Oh, Elphie. You're shaking it all.
Here, look.
Do this.

Are you happy?
This is what you wanted?

Elphaba:
Oh yeah
And I hope for you.
All that may come out.
Your desires and your dreams.

Beiden:
I do so all friendship with.
Just be happy for two.

Bewaker:
There she is.
Do not let her escape.

Glinda:
No, let me go.
Stay away from me.
Let me go!.

Elphaba
No, she is not.
I must have you.
ME!

So if you want to find me.
But look at the sky.
As I've just learned.
Magic is the highest flight.
And even though I fly solo.
I fly at least free.

Give everyone else that message on my behalf.
This is my day.
I laugh about gravity.
Enough waiting.
I laugh about gravity.
And no one ever gets me down.
No, no one can catch me.
No magician, no woman, no man.
No, you never see me here !.

Glinda
Be happy.

Bewakers, inwoners
It's a witch.
There she goes.
Grab her.

Elphaba
No, never.

Bewakers, inwoners
Nobody cries for witches.
So who gets her ever again.

Elphaba
Oh ah ah ah ah!

Bewakers, inwoners
Down.

VideosEdit

Willemijn Verkaik & Metropole Orchestra - Ik lach om zwaartekracht - Musical Sing-a-Long 28-08-11 HD04:06

Willemijn Verkaik & Metropole Orchestra - Ik lach om zwaartekracht - Musical Sing-a-Long 28-08-11 HD

Willemijn Verkaik- Ik lach om zwaartekracht

Musical Wicked Dutch - Ik lach om zwaartekracht (Willemijn Verkaik en Chantal Janzen)07:53

Musical Wicked Dutch - Ik lach om zwaartekracht (Willemijn Verkaik en Chantal Janzen)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.